יצירת קשר
נשמח לענות לכל שאלה, אנא מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם.
מעמד אישי

כעורכי דין לענייני מעמד אישי, נעניק ליווי וייצוג משפטי בתחומים הבאים:

 • צוואות וירושות: עריכת צוואות וקיום צוואות.
 • בקשה לצו ירושה.
 • עריכת הסכמי ממון.
 • תיקי אימוץ מכוח חוק אימוץ ילדים.
 • חלוקת רכוש.
 • בקשה לשינוי שם.
 • בקשה לקביעת גיל.

משרדנו הינו בעל ניסיון ומומחיות רבה בתחום הירושה, העיזבון וכן בתיקי משפחה. משרדנו ניהל בהצלחה תיקים סבוכים ומורכבים בבית המשפט לענייני משפחה, בין היתר בנושאים: עיזבון וקביעתו, סכסוך בין יורשים, בטלות צוואה, חוק המתנה ועוד. כמו כן, משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, קיום צוואות, בקשה לצו ירושה ועריכת הסכמי ממון.

צוואות וירושות

האימרה הידועה מתחום דיני צוואות, לפיה "אין אדם יודע יום פקודתו" טומנת בחובה השלכות נרחבות, כלכליות ואחרות. לפיכך, הצוואה, הלכה למעשה, הינה דרכו של אדם ליתן לרצונו האוטונומי בדבר חלוקת רכושו וכספו תוקף משפטי מחייב. החופש לצוות יונק חיותו מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מכיר בזכות לקניין כזכות מוגנת.

יחד עם זאת, באין צוואה, רכושו של אדם יחולק ליורשיו הטבעיים על פי דין המוסדר בחוק הירושה – 1965. חוק הירושה אף קובע אופן חלוקת העיזבון.

כתיבת צוואה אשר באה ליתן ביטוי לרצונו האחרון של אדם כאמור, תשרת את המצווה במקרים בהם אופן חלוקת הרכוש אינה בהתאם לאמור בחוק הירושה.

תחום דיני הצוואות והירושות עשוי להציף נושאים שונים, ובכלל זה: הפקדת צוואה, פגמים בצוואה, עילות לפסילת צוואה, הסתלקות מירושה, הגשת התנגדויות וכיו"ב.

סוגי צוואות

 • צוואה בעדים - הצוואה תיערך בכתב, יצויין בה תאריך, והיא תיחתם ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים, אשר יחתמו אף הם על הצוואה באותו המעמד. יש להקפיד כי העדים לצוואה לא יהיו יורשים או "מעוניינים" על פי הצוואה.
 • צוואה בכתב יד - תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ותישא תאריך וחתימה.
 • צוואה בפני רשות- תיעשה ע"י המצווה באמירתו בעל פה או בהגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה בפני שופט ו/או רשם של בימ"ש ו/או רשם לענייני ירושה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. את דברי הצוואה כפי שנרשמו יש להקריא בפני המצווה והמצווה יצהיר שזו היא צוואתו, והשופט או אחד המנויים לעיל יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה וכי המצווה הצהיר שזו היא צוואתו.
 • צוואה בעל פה - שכיב מרע (אדם גוסס) - צוואה בפני שני עדים אשר יכולה להיעשות רק על-ידי חולה אנוש או מי שרואה עצמו, בנסיבות אחרות, מול פני המוות. במידה ועברו 30 הימים מאז עשיית הצוואה וחלפו הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים - הצוואה בטלה.

צוואה הדדית - סעיף 8א' לחוק הירושה הסדיר את נושא הצוואה ההדדית. צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, במסגרתם קובעים בני זוג הוראות הדדיות זהות באשר למה ייעשה ברכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. ניתן אף לקבוע הוראות של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש בצוואות הדדיות.

הפקדת צואה - תקנה 6 לתקנות הירושה מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה. אין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אולם להפקדת הצוואה יתרונות לא מבוטלים דוגמת ההוכחה לכך כי האדם אכן עשה צוואה וכן כי הצוואה תישמר ולא תאבד. יתרון נוסף בהפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה הוא בכך שבמידה ותהיה מחלוקת בנוגע למועד עריכת הצוואה, אזי תהיה ראיה לכאורה כי הצוואה נערכה לכל המאוחר במועד בו הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עורך דינו ו/או לשמור עליה בביתו ותוקפה לא ייגרע בשל כך.

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה – בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה תוגש בליווי תצהיר ובצירוף המסמכים הבאים: תעודת פטירה או הצהרת מוות, הצוואה המקורית, אישור על משלוח ההודעה בדואר ליורשים או לזוכים עפ"י הצוואה, ייפוי כח לעורך דין אם המבקש מצויג, אישור על תשלום האגרה, אישור שבמרשם הארצי אין רישום בדבר בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום צוואה. לאחר מכן, הרשם יפרסם הודעה לפיה הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה בעיתון יומי וב "רשומות" וייקבע זמן מתאים שלא ייפחת משבועים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות בליווי תצהיר תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.לא הוגשה התנגדות ולא התקימו התנאים האחרים לבית המשפט לענייני משפחה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה או צו קיום צוואה. יחד עם זאת, בקשה לצו ירושה או לצו קיום צווואה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה במקרים שלהלן: הוגשה התנגדות לבקשה ; המדינה היא צד לבקשה ; היועץ המשפטי לממשלה החליט להצטרף להליך ; האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר ; הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בע"פ או צוואה בעלת פגם או חסר ; על הירושה חלים כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ; הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

בדיון בבקשה רשאי בית המשפט להצהיר על זכויות היורשים. נתן בית המשפט צו ירושה אן צו קיום צוואה יועבר העתק הצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום במרשם הארצי.